Iranian Resistance in Paris calls for regime change in Tehran

Originally published in the Dutch website OpinieZ Magazine

The Iranian opposition National Council of Resistance of Iran (NCRI) held its annual convention on Saturday in Paris calling on the international community to adopt a firm policy vis-à-vis the regime in Tehran. Hundreds of influential political figures from across the globe joined a massive gathering of the Iranian Diaspora demanding an end to the mullahs’ rule after 38 years of devastation.

NCRI President Maryam Rajavi was the keynote speaker at the rally, voicing the strongest position and representing the only true alternative able to realize true change in Iran.

Other speakers included a strong American delegation led by former New York City Mayor Rudi Giuliani and former House Speaker Newt Gingrich, both known for their very close ties to the Trump administration. A very bold European presence was also seen voicing their support for the Iranian people and condemning Tehran’s belligerence.

Rajavi delivered the strongest speech of the event, signaling how the end of the mullahs’ rule is very much at hand.

“The regime’s overthrow is possible and within reach, and a democratic alternative and organized resistance exists that can topple it,” she emphasized.

“The regime is not capable of reform because the so-called reformists who were in office for more than half of this regime’s rule, did nothing but serving the velayat-e faqih (absolute rule of the clergy). This regime cannot be contained, because more than three decades of West’s concessions did not bring about any change in this regime,” the NCRI President said.

Rajavi underlined the plight of Iran’s population under the mullahs’ rule and hailed Iran’s political prisoners for backing the rally “from the depths of the regime’s torture chambers.”

It is high time for the international community to recognize the Iranian people’s struggle to overthrow the mullahs’ religious dictatorship, blacklist the Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) as a terrorist organization and bring an end to Tehran’s destructive influence across the Middle East.

The NCRI President went on to underscore her movement’s unwavering belief in the people’s free choice, separation of church and state, women’s active and equal participation in political leadership, and Iran’s various ethnic groups provided the opportunity to enjoy autonomy under the framework of national territorial integrity.

“As I have reiterated, repeatedly, we want neither money, nor arms. We urge you to recognize the Iranian people’s right to overthrow the mullahs’ religious dictatorship,” Rajavi highlighted.

Europeans also voiced their views on any future relations between the Green Continent and Iran.

“We urge the EU and the European Member States, the US and the UN to condemn human rights violations in Iran, blacklist the Islamic Revolutionary Guards and call for those who were involved in crimes against humanity to be brought to international tribunals. Any further expansion of relations with Iran must be conditioned to a clear progress on human rights, women’s rights and a halt to executions,” reads a statement issued by 265 Members of the European Parliament.

The presence of Mayor Giuliani and former House Speaker Gingrich added enormous political weight behind the entire event.

“You, I, my government and your leadership, we see Iran in exactly the same way. The regime is evil and it must go. #FreeIran,” Giuliani emphasized, referring to the main convention hashtag.

“I think it’s fair to say that the Trump administration has much fewer illusions about the nature of the Iranian dictatorship,” Gingrich explained. “I think it’s fair to say that Secretary of Defense Mattis in his years in the Central Command understands exactly who the Iranian dictatorship is…I think it’s fair to say that the National Security Advisor, General McMaster, in his years of service in the Middle East, knows exactly who the Iranian dictatorship is.”

The Arab World’s main representative in the convention was former Saudi intelligence chief Prince Turki al-Faisal who called for the prosecution of Iranian Supreme Leader Ali Khamenei and other senior Iranian officials for “crimes against the Iranian people,” who he described as the “first victims” of the Iranian regime.

Prince Turki described the Arab and Iranian nations as brothers through “not only geography, but the humanitarian relationships.”

“All the Gulf Cooperation Council countries and their neighbor Iran have always been living in harmony until the [mullahs’ regime] came into being in 1979,” Prince Turki added.

Faisal stressed elections in Iranian are undemocratic and illegitimate due to the regime installing a strict vetting system to filter all candidates. The mullahs’ behavior does not qualify it as a democratic system, he finalized.

Tehran has undergone a series of setbacks following last month’s Riyadh Summit where American, Arab and Islamic leaders established a strong coalition against the mullahs’ regime. That, parallel to the US overhauling its comprehensive Iran policy, are recipes of disaster for the future of the Iranian regime.

 

 

Iraanse oppositie roept in Parijs op tot machtswisseling in Teheran

De Iraanse oppositiebeweging National Council of Resistance of Iran (NCRI) hield afgelopen zaterdag haar jaarlijkse conventie in Parijs met een oproep aan de internationale gemeenschap tot een stevige aanpak van het regime in Teheran. Honderden invloedrijke politici uit alle delen van de wereld namen deel aan een massale bijeenkomst van de Iraanse Diaspora waarin het einde werd geëist van de regering van de mollahs na 38 jaar rampspoed.

Titelfoto: Screenshot door redactie OpinieZ van YouTube-video, kanaal Iranncr

Maryam Rajavi
NCRI-president Maryam Rajavi was de keynote speaker op de bijeenkomst, waar ze in krachtige taal het enige werkelijke alternatief voor echte verandering in Iran verkondigde. Andere sprekers waren een zware Amerikaanse delegatie onder leiding van de voormalige burgemeester van New York Rudi Giuliani en de voormalige House Speaker Newt Gingrich, beiden bekend om hun nauwe banden met de regering-Trump. Een forse Europese delegatie gaf ook haar steun aan het Iraanse volk en veroordeelde de oorlogszuchtigheid van Iran.

Rajavi hield de stevigste toespraak van het evenement. Ze vertelde dat het einde van de regering van de mollahs steeds dichterbij komt.

Omverwerpen
“Het omverwerpen van het regime is mogelijk en binnen bereik en er bestaat een democratisch alternatief en georganiseerd verzet om het omver te werpen”, benadrukte ze. “Het regime is niet in staat tot hervorming omdat de zogenaamde hervormers, die al de helft van de regeringsperiode van dit regime in functie zijn, niks anders hebben gedaan dan de velayat-e faqih (de absolute macht van de geestelijkheid) dienen. Dit regime kan niet in toom worden gehouden, omdat meer dan drie decennia van concessies door het Westen geen verandering in het regime hebben teweeggebracht”, sprak de NCRI-president.

Zwarte lijst
Rajavi onderstreepte het lijden van de Iraanse bevolking onder het bewind van de mollahs en prees de Iraanse politieke gevangenen voor hun steun aan de bijeenkomst “vanuit de krogten van de martelkamers van het regime”. Het is de hoogste tijd voor de internationale gemeenschap om de strijd van Iraanse volk voor het omverwerpen van de religieuze dictatuur van de mollahs te erkennen, de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) op de zwarte lijst van terroristische organisaties te zetten en een eind te maken aan de destructieve invloed van Iran in het Midden-Oosten.

De NCRI-president vervolgde met het benadrukken van het onwankelbare geloof van haar beweging in de vrije keuze van het volk, de scheiding van kerk en staat, actieve en gelijke participatie van vrouwen in politiek leiderschap en de mogelijkheid voor Iran’s diverse etnische groepen om autonomie te verkijgen binnen het kader van nationale territoriale integriteit. “Zoals ik al vaker heb gezegd, we willen geen geld en geen wapens. We dringen er bij jullie op aan om het recht van het Iraanse volk te erkennen om het religieuze dictatorschap van de mollahs omver te werpen”, vatte Rajavi samen.

Europees Parlement
Europeanen maakten ook hun opvattingen bekend over de toekomstige betrekkingen met Iran. “We dringen er bij de EU, de Europese lidstaten, de VS en de VN op aan om de mensenrechtenschendingen in Iran te veroordelen, de Islamitische Revolutionaire Garde op de zwarte lijst te zetten en er voor te zorgen dat zij die betrokken waren bij misdaden tegen de menselijkheid voor internationale rechtbanken te brengen. Elke verdere uitbreiding van de betrekkingen met Iran moet afhankelijk zijn van duidelijke vooruitgang op het geboed van mensenrechten, vrouwenrechten en een einde aan de executies” luidt een verklaring van 265 leden van het Europees Parlement.

Giuliani en Gingrich
De aanwezigheid van burgemeester Giuliani en de voormalige House Speaker Gingrich gaven een enorm politiek belang aan het hele evenement.

“Jij, ik, mijn regering en jouw leiding, wij zien Iran op precies dezelfde manier. Het regime is kwaadaardig en het moet opstappen. #FreeIran”, benadrukte Giuliani, verwijzend naar de belangrijkste hashtag voor de conferentie.

“Ik denk dat terecht kan worden gezegd dat de regering-Trump veel minder illusies heeft over de aard van de Iraanse dictatuur”, verklaarde Giuliani.”Ik denk dat terecht kan worden gezegd dat minister van Defensie Mattis door zijn ervaring bij het centrale opperbevel precies begrijpt wie de Iraanse dictatuur is…Ik denk dat terecht kan worden gezegd dat de Nationale Veiligheidsadviseur, Generaal McMaster, door zijn dienstjaren in het Midden-Oosten precies weet wie de Iraanse dictatuur is”.

Saoedi-Arabië
De belangrijkste afgevaardigde van de Arabische wereld was het vroegere hoofd van de Saoedische veiligheidsdienst prins Turki al-Faisal die opriep tot vervolging van de Iraanse Hoogste Leider Ali Khamenei en andere ervaren Iraanse functionarissen wegens “misdaden tegen het Iraanse volk”, dat hij aanduidde als de “eerste slachtoffers” van het regime.

Prins Turki beschreef de Arabisch en Iraanse naties als broeders “niet alleen vanweege de geografie, maar ook vanwege de menselijke betrekkingen”.”Alle Golfstaten en hun buur Iran hebben altijd in harmonie met elkaar geleefd tot (het regime van de mollahs) ontstond in 1979″, voegde prins Turki er aan toe. Faisal benadrukte dat de verkiezingen in Iran ondemocratisch zijn en onrechtmatig doordat het regime een streng controlesysteem gebruikt om de kandidaten te filteren. Het gedrag van de mollahs kwalificeert niet als een democratisch systeem, sloot hij af.

Teheran heeft een reeks tegenslagen ondergaan na de top in Riyad vorige maand waar Amerikaanse, Arabische en islamitische leiders een sterke coalitie tegen het regime van de mollahs vormden. Dat, in combinatie met de herziening van het Iranbeleid van de VS, vormt een rampscenario voor de toekomst van het Iraanse regime.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s