Iran’s dreiging vanuit het luchtruim

English version below Dutch text

Iraanse vliegmaatschappijen vervoeren illegaal terroristen en wapens naar oorlogsgebieden

Het is een bekend feit dat Iran zijn strategische belangen nastreeft via een verzameling van proxies in het Midden-Oosten. Voor dit doel gebruikt Iran land-, zee- en luchtroutes om te voorzien in alle financiële en logistieke levensbehoeften van deze groeperingen.

Titelfoto: Screenshot door redactie OpinieZ van YouTube-videokanaal Loran

Iraakse milities onder bevel van Iraanse officieren proberen een landroute van Teheran naar Damascus, Libanon en de Middellaandse Zee te maken. Toch mag dit niet de aandacht afleiden van Iran’s dreigingen vanuit het luchtruim.

Vliegtuigdeal
Na de Iran-deal hebben Airbus en Boeing miljardencontracten ondertekend met Iran, wat overal tot zorg heeft geleid. Iran wordt ervan beschuldigd dat zij commerciële vliegmaatschappijen gebruikt om steun te leveren aan opstandelingen in het hele Midden-Oosten. Daarom zou het verkrijgen van nieuwe vliegtuigen de al gevaarlijke luchtvloot nog meer mogelijkheden geven om de oorlogzuchtigheid van de mollahs verder te verspreiden.

Sancties
De Amerikaanse Senaat heeft nieuwe, robuuste maatregelen getroffen om sancties toe te passen naar aanleiding van Iran’s ballistische rakettenprogramma, steun aan terrorisme en schending van mensenrechten.

Oppositie
Het Amerikaanse kantoor van de Iraanse oppositie National Council of Resistance of Iran heeft een verklaring uitgegeven 👇🏽 over een persconferentie afgelopen dinsdag “om informatie te geven over essentiële centra voor het produceren, testen en lanceren van ballistische raketten door de Iraanse Revolutionaire Garde (IGRC)” en “details te geven (inclusief satellietbeelden) over vier van de belangrijkste raketcentra waaronder een die nauw is verbonden aan Iran’s nucleaire programma. Verder zullen een stuk of tien voorheen onbekende centra worden bekend gemaakt die zijn betrokken bij verscheidene aspecten van de productie, test en lancering van ballistische raketten. Informatie over de rol van Noord-Koreaanse experts bij de bouw van deze centra zal ook worden besproken“.

Vervoer terroristen
Wat betreft Iran’s regionale bemoeizucht heeft Senator John Cornyn commentaar gegeven over een amendement gericht op het opleggen van sancties aan Mahan Air, Iran’s grootste vliegmaatschappij. Als tweede belangrijke Amerikaanse senator legde Cornyn op zijn website uit dat zijn amendement “het Department of Homeland Security (DHS) zou verplichten om een lijst van vliegvelden te overleggen waar Mahan Air (de Iraanse vliegmaatschappij die onlangs het reizen van terroristen gefaciliteerd heeft) actief is en aanbevelingen te doen voor meer veiligheidsmaatregelen“.

Mahan Air wordt gebruikt als transportmiddel voor terroristen en hun wapens en wordt beschouwd als een heel aparte manier om mensen, wapens en een criminele ideologie in het Midden-Oosten te verspreiden.

Iran Air
Het is opvallend dat de Foundation in Defense of Democracies onlangs een rapport heeft uitgebracht over de vliegmaatschappij Iran Air van de mollahs. Daarin wordt benadrukt dat deze maatschappij wordt gebruikt voor troepen- en wapentransport naar Syrië. Sinds de ondertekening van de Iran-deal – bekend als Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) – is Iran er niet in geslaagd om deze illegale activiteiten te verminderen. In feite is Mahan Air erbij gekomen om in de behoeften van Iran’s bondgenoten in Syrië te voorzien.

Berichten in de media zijn een stap verder gegaan door inzicht te geven in de methoden die worden gebruikt door Mahan Air – bekend vanwege haar relatie met Iran’s Revolutionaire Garde IRGC – om militieleden, recruten en hun wapens te vervoeren van Iran naar Irak, Libanon en Syrië om met Bashar Assad’s troepen deel te nemen aan de oorlog. Deskundigen geloven dat Mahan Air een van de belangrijkste middelen van steun van Teheran aan het regime-Assad is geworden.

Flight tracking
Er wordt geen melding gemaakt van Syrië op een routekaart gepubliceerd op de website van Mahan Air. Toch heeft de website Flight Radar 24 die de mogelijkheid heeft om vluchten te traceren, verscheidene berichten over Mahan Air vluchten opgepikt. Passagiersvluchten zijn verplicht een volgsysteem te gebruiken en te activeren om luchtverkeersleiders in staat te stellen vluchten te volgen en mogelijke ongelukken in de lucht te voorkomen.

Stealth mode
De piloten van deze hoogst geheime en geclassificeerde vluchten hebben blijkbaar opdracht gekregen om hun volgsystemen uit te zetten en alleen aan te zetten in gebieden waar het geen kwaad kan. Dit is erg gevaarlijk en verhindert luchtverkeersleidingen om hun werk goed te doen en zorgt ervoor dat andere vliegtuigen hen niet op de radar kunnen zien.

Bijvoorbeeld: op 9 december vertrok Mahan Air vlucht W51161 officieel uit Beiroet, de hoofdstad van Libanon met Teheran als bestemming. Op 10.000 voet veranderde het vliegtuig van koers naar Aleppo en verdween uiteindelijk van de radar. Het lijkt er op dat de piloot het volgsysteem uitgezet heeft en alleen de eerste minuten van de vlucht werden geregistreerd.

Mahan Air heeft veel vluchten tussen Iran en Syrië geregistreerd volgens Flight Radar 24, dat dag en nacht actief is. FDD-expert Emanuele Ottelenghi volgt regelmatig vluchten van Mahan 👇🏽 en publiceert die activiteiten via zijn Twitter-account.

Hezbollah
Mahan Air vluchten zijn niet beperkt tot Damascus-Iran en terug. Volgens Flight Radar 24 is de stad Abdan ook een bestemming van deze vliegtuigen. Het belang van Abdan bestaat niet alleen uit zijn vliegbasis, maar ook uit het feit dat deze stad slechts een paar honderd kilometer is verwijderd van Basra in Zuid-Irak, de belangrijkste basis van de Iraakse Hezbollah.

Onder het commando van Iraanse officieren zijn Iraakse Hezbollah-milities gestationeerd rond Aleppo in Syrië en betrokken bij de strijd aldaar. Nu en dan verschijnen er op diverse websites beelden van hun troepen met Iraanse commandanten.

Zwarte lijst
Deze feiten pleiten voor meer redenen om sancties op te leggen aan het aan Iran’s IRGC verbonden Mahan Air en die maatschappij op de zwarte lijst te zetten voor steun aan terrorisme. Naast het aanmerken van de hele IRGC als buitenlandse terroristische organisatie, moeten deze maatregelen Iran er toe brengen te beseffen dat haar gewroet in het Midden-Oosten en haar oorlogszuchtigheid niet langer worden getolereerd.

Heshmat Alavi (Twitter: @heshmatalavi) is politieke – en mensenrechtenactivist. Zijn werk richt zich op Iran, variërend van schending van mensenrechten, sociale onderdrukking, steun van het Iraanse regime aan terrorisme en inmenging in andere landen tot het controversiële nucleaire programma.

 

 

Iran’s threat from the skies

Iranian airlines transport terrorists and illegal arms to war zones

It is a known fact that Iran’s strategic interests pursued by a collection of proxies in the Middle East. For this purpose Iran land, sea and air routes to provide all financial and logistical necessities of these groups.

Title Picture : Screenshot by editors OpinieZ of YouTube video channel Loran

Iraqi militias commanded by Iranian officers trying to make a land route from Tehran to Damascus, Lebanon and Middellaandse Sea. Yet this should not distract attention from Iran’s threats airborne.

Plane Deal
After the Iran deal Airbus and Boeing billion contracts signed with Iran, which has led to concern everywhere. Iran is accused that they used commercial airlines to provide support to insurgents in the Middle East. Therefore, the acquisition of new aircraft fleet already dangerous even give more opportunities to spread the oorlogzuchtigheid of the mullahs.

Sanctions
The US Senate has new, robust measures taken to apply sanctions in response to Iran’s ballistic missile program, support for terrorism and human rights violations.

Opposition
American office of the Iranian opposition National Council of Resistance of Iran issued a statement 👇🏽in a press conference on Tuesday ” to provide information on key centers for the production, testing and launch of ballistic missiles by the Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC) ” and ” give details (including satellite) on four of the major centers including a rocket which is closely linked to Iran’s nuclear program. Furthermore, a dozen previously unknown centers are announced that are involved in various aspects of the production, testing and launching of ballistic missiles. In the construction of these centers information about the role of North Korean experts will also be discussed . ”

Transportation terrorists
Regarding Iran’s regional meddling Senator John Cornyn commented on an amendment aimed at imposing sanctions on Mahan Air, Iran’s biggest airline. Second major US Senator Cornyn explained on his website that his amendment ” the Department of Homeland Security (DHS) would commit to provide a list of airports where Mahan Air (Iranian airline which has recently facilitated the travel of terrorists) running and to make recommendations for more security . ”

Mahan Air is used to transport terrorists and their weapons and is considered a different way to men, weapons and spread a criminal ideology in the Middle East.

Iran Air
is striking that the Foundation in Defense of Democracies recently issued a report on the airline Iran Air of the mullahs. It is emphasized that this company is used for troop and arms shipments to Syria. Since the signing of the Iran deal – known as Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) – Iran has failed to reduce these illegal activities. In fact, Mahan Air has joined to the needs of Iran’s allies in Syria.

Media reports have gone a step further by providing insight into the methods used by Mahan Air – known for her relationship with Iran’s Revolutionary Guards IRGC – to transport militia, recruits and their weapons from Iran to Iraq, Lebanon and Syria to engage with Bashar Assad’s troops to the war. Experts believe that Mahan Air has become one of the main means of support from Tehran to the Assad regime.

Flight tracking
There is no mention of Syria published a roadmap on Mahan Air website. However, the website Flight Radar 24 which has the ability to track flights, several reports of Mahan Air flights picked up. Passenger flights are required to use a tracking system and activate to follow set controllers capable of flights and to prevent possible accidents in the air.

Stealth Mode
The pilots of this highly secret and unclassified flights have apparently been instructed to turn off their tracking systems and only turn on in areas where it can not hurt. This is very dangerous and hinders air traffic control to do their job well and ensure that other aircraft can not see them on radar.

For example, on December 9 Mahan Air flight W51161 officially departed from Beirut, capital of Lebanon with Tehran as the destination. At 10,000 feet the plane changed course towards Aleppo and eventually disappeared from the radar. It seems that the pilot has the tracking off and only the first few minutes of the flight were recorded.

Mahan Air has a lot of flights between Iran and Syria recorded according to Radar Flight 24 that day and night running. FDD expert Emanuele Ottelenghi following regular flights Mahan 👇🏽and publishes activities via his Twitter account.

Hezbollah
Mahan Air flights are not confined to Damascus Iran and back. According to Radar Flight 24, the city Abdan also a destination of the aircraft. The importance of Abdan consists not only of its airbase, but also from the fact that this city just a few hundred kilometers away from Basra in southern Iraq, the main base of the Iraqi Hezbollah.

Under the command of Iranian officers are Iraqi Hezbollah militias stationed around Aleppo in Syria and involved in the fight there. Occasionally appear on various websites images of their troops with Iranian commanders.

Blacklist
These facts argue for more reasons to impose sanctions on the Iran’s IRGC affiliated Mahan Air and society put on the blacklist for supporting terrorism. Besides the fault of the entire IRGC as a foreign terrorist organization, must realize induce these measures Iran its digging into the Middle East and its belligerence no longer be tolerated.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s